تاريخ : | | نویسنده : khushe

ترجمه فارسی صحیفه سجادیه نيايش سى و هفتم
از دعاهاى امام عليه السلام است هنگامى كه‌ به‌ ناتوانى از‌ بجا آوردن شكر ‌و‌ سپاس اقرار مى نمود
̶    بار خدايا كسى به‌ پايان شكر ‌و‌ سپاس تو‌ نمى رسد مگر اينكه از‌ احسان ‌و‌ نيكى تو‌ چيزى بر‌ او‌ فراهم مى آيد كه‌ او‌ را‌ به‌ شكرى ديگر وادار مى گرداند،
̶    و هر‌ چند كوشش نمايد به‌ حدى از‌ طاعت ‌و‌ فرمانبرداريت نخواهد رسيد جز آنكه در‌ برابر استحقاق ‌و‌ سزاوار بودن تو‌ بر‌ اثر فضل ‌و‌ احسانت ناتوان است،
̶    پس سپاسگزارنده ترين بنده گانت از‌ سپاس تو، ‌و‌ پرستنده ترين آنان از‌ فرمان بردارى تو‌ عاجز است،
̶    كسى شايستگى ندارد كه‌ به‌ سبب شايستگيش او‌ را‌ بيامرزى ‌و‌ نه به‌ سبب سزاواريش از‌ او‌ راضى ‌و‌ خوشنود گردى،
̶    پس هر‌ كه‌ را‌ بيامرزى از‌ انعام تو‌ است ‌و‌ از‌ هر‌ كه‌ راضى شوى از‌ احسان تو‌ است،
̶    جزاى بسيار مى دهى عمل اندكى را‌ كه‌ پذيرفته اى ‌و‌ طاعت ‌و‌ فرمانبرى كمى را‌ پاداش مى دهى تا‌ اينكه گويا شكر بندگانت كه‌ پاداششان را‌ بر‌ ‌آن لازم گردانيده اى ‌و‌ جزاى آنان را‌ از‌ ‌آن بزرگ نموده اى كاريست كه‌ بى تو‌ بر‌ امتناع ‌و‌ باز ايستادن از‌ ‌آن قدرت دارند پس‌ از‌ اين رو‌ آنها را‌ پاداش داده اى، يا‌ سبب ‌آن سپاسگزارى به‌ دست تو‌ نبوده پس‌ از‌ اين رو‌ اينان را‌ مزد داده اى،
̶    چنين نيست بلكه اى خداى من‌ تو‌ كار ايشان را‌ مالك بوده اى پيش از‌ آنكه بر‌ بندگى تو‌ قادر شوند، ‌و‌ پاداششان را‌ آماده نموده اى پيش از‌ آنكه به‌ فرمانبريت درآيند، ‌و‌ اين براى آنست كه‌ طريقه ‌ى‌ تو‌ انعام، ‌و‌ روش تو‌ احسان ‌و‌ نيكى، ‌و‌ راه تو‌ عفو ‌و‌ گذشت است،
̶    از اين رو‌ همه ‌ى‌ آفريدگان اعتراف دارند كه‌ تو‌ هر‌ كه‌ را‌ كيفر نمائى ستمكار نيستى، ‌و‌ گواهند هر‌ كه‌ را‌ عافيت ‌و‌ رهائى داده اى درباره ‌ى‌ ‌آن احسان نموده اى ‌و‌ همه درباره ‌ى‌ خود به‌ ناتوانى از‌ آنچه سزاوارى اقرار دارند
̶    پس اگر شيطان آنها را‌ از‌ طاعت ‌و‌ فرمانبرداريت نفريبد گناهكارى تو‌ را‌ نافرمانى نمى كرد، ‌و‌ اگر او‌ باطل ‌و‌ نادرستى را‌ براى ايشان به‌ صورت حق ‌و‌ درستى درنمى آورد گمراهى از‌ راه تو‌ گمراه نمى گشت،
̶    پس منزه ‌و‌ پاكى تو‌ (شگفتا) چه روشن ‌و‌ هويدا است كرم ‌و‌ بزرگواريت در‌ معامله ‌و‌ رفتار با‌ كسى كه‌ تو‌ را‌ اطاعت يا‌ نافرمانى كرده، فرمانبر را‌ براى آنچه خود براى او‌ آماده نموده اى پاداش مى دهى، ‌و‌ گنهكار را‌ در‌ آنچه (كرده) به‌ شتاب در‌ كيفر او‌ توانائى مهلت مى دهى،
̶    به هر‌ يك از‌ فرمانبر ‌و‌ گنهكار چيزى عطا فرموده اى كه‌ سزاوار ‌آن نيست، ‌و‌ بر‌ هر‌ يك از‌ آنها چيزى احسان نموده اى كه‌ عمل ‌و‌ كردارش از‌ ‌آن كوتاه است،
̶    و اگر فرمانبر را‌ بر‌ آنچه تو‌ او‌ را‌ بر‌ ‌آن وادار نموده اى پاداش ميدادى نزديك بود كه‌ پاداش تو‌ را‌ نيابد، ‌و‌ نعمت ‌و‌ بخششت از‌ دست او‌ برود، ولى تو‌ به‌ كرم ‌و‌ بزرگواريت او‌ را‌ بر‌ عمل در‌ مدت كوتاه نيست شدنى (دنيا) به‌ پاداش در‌ مدت دراز هميشگى (آخرت) ‌و‌ بر‌ كردارى كه‌ پايانش نزديك ‌و‌ زايل شدنى است به‌ پاداشى كه‌ پايانش طولانى است پاداش داده اى
̶    سپس از‌ او‌ در‌ آنچه از‌ روزى تو‌ خورده كه‌ به‌ وسيله ‌ى‌ ‌آن بر‌ طاعت ‌و‌ فرمانبريت توانائى يافته عوض نخواسته اى، ‌و‌ او‌ را‌ در‌ آلات ‌و‌ ابزار (نيروى ظاهرى ‌و‌ باطنى) كه‌ به‌ كار بردن آنها را‌ وسيله ‌ى‌ رسيدن به‌ آمرزش تو‌ قرار داده سختگيرى ننموده اى، ‌و‌ اگر با‌ او‌ چنين رفتار مى نمودى آنچه (عبادت) براى ‌آن رنج كشيده ‌و‌ آنچه در‌ ‌آن كوشش نموده در‌ برابر كوچك ترين احسانها ‌و‌ نعمتهايت از‌ دست رفته بود، ‌و‌ در‌ نزد تو‌ براى باقى نعمتهايت در‌ گرو مى بود (و چيزى نداشت تا‌ از‌ گرو رهائى يابد) پس‌ (چون چنين است) كى چيزى از‌ پاداش تو‌ را‌ سزاوار مى باشد؟ نه كى (سزاوار باشد)
̶    اين اى خداى من‌ حال كسى است كه‌ فرمان تو‌ را‌ برده ‌و‌ روش كسى است كه‌ تو‌ را‌ بندگى كرده اما كسى كه‌ امر تو‌ را‌ بجا نياورده ‌و‌ نهيت را‌ مرتكب شده پس‌ در‌ كيفرش شتاب نكردى تا‌ حال خود را‌ در‌ معصيتت به‌ حال توبه ‌و‌ بازگشت به‌ طاعتت تغيير دهد، ‌و‌ حقا در‌ نخست چيزى كه‌ به‌ نافرمانى تو‌ قصد نمود همه ‌ى‌ كيفرهايت را‌ كه‌ براى همه ‌ى‌ آفريدگانت آماده ساخته اى سزاوار مى شد
̶    پس هر‌ كيفرى را‌ كه‌ از‌ او‌ به‌ تاخير انداختى ‌و‌ هر‌ عذاب ‌و‌ شكنجه ‌ى‌ خواركننده اى را‌ كه‌ از‌ او‌ باز پس‌ داشتى چشم پوشى از‌ حق خود ‌و‌ رضا ‌و‌ خوشنودى به‌ كمتر از‌ استحقاق خويش مى باشد
̶    از اين رو‌ كيست كريم ‌و‌ بزرگوارتر از‌ تو‌ اى خداى من‌ ‌و‌ كيست بدبخت تر از‌ كسى كه‌ برخلاف رضاى تو‌ تباه گردد؟ نه كيست (كه چنين باشد) زيرا تو‌ بزرگترى از‌ اينكه جز به‌ نيكى وصف شوى ‌و‌ منزه ‌و‌ پاكى كه‌ جز از‌ عدل (تو) از‌ تو‌ بترسند، ترس از‌ ‌آن نيست كه‌ بر‌ كسى كه‌ تو‌ را‌ معصيت كرده ستم كنى ‌و‌ پاداش آنكه تو‌ را‌ خوشنود گردانيده فرو گزارى، پس‌ بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست ‌و‌ آرزويم را‌ به‌ من‌ ببخش ‌و‌ هدايت ‌و‌ راهنمائى خود را‌ بر‌ من‌ بيافزا كه‌ به‌ وسيله ‌ى‌ ‌آن به‌ توفيق در‌ كردارم برسم زيرا تو‌ بسيار نعمت دهنده ‌ى‌ بزرگوارى
متن عربی صحیفه سجادیه (37)
(وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا اعْتَرَفَ بِالتَّقْصِيرِ عَنْ تَأْدِيَةِ الشُّكْرِ)
اللَّهُمَّ إِنَّ أَحَداً لَا يَبْلُغُ مِنْ شُكْرِكَ غَايَةً إِلَّا حَصَلَ عَلَيْهِ مِنْ إِحْسَانِكَ مَا يُلْزِمُهُ شُكْراً. وَ لَا يَبْلُغُ مَبْلَغاً مِنْ طَاعَتِكَ وَ إِنِ اجْتَهَدَ إِلَّا كَانَ مُقَصِّراً دُونَ اسْتِحْقَاقِكَ بِفَضْلِكَ فَأَشْكَرُ عِبَادِكَ عَاجِزٌ عَنْ شُكْرِكَ، وَ أَعْبَدُهُمْ مُقَصِّرٌ عَنْ طَاعَتِكَ لَا يَجِبُ لِأَحَدٍ أَنْ تَغْفِرَ لَهُ بِاسْتِحْقَاقِهِ، وَ لَا أَنْ تَرْضَى عَنْهُ بِاسْتِيجَابِهِ فَمَنْ غَفَرْتَ لَهُ فَبِطَوْلِكَ، وَ مَنْ رَضِيتَ عَنْهُ فَبِفَضْلِكَ تَشْكُرُ يَسِيرَ مَا شَكَرْتَهُ، وَ تُثِيبُ عَلَى قَلِيلِ مَا تُطَاعُ فِيهِ حَتَّى كَأَنَّ شُكْرَ عِبَادِكَ الَّذِي أَوْجَبْتَ عَلَيْهِ ثَوَابَهُمْ وَ أَعْظَمْتَ عَنْهُ جَزَاءَهُمْ أَمْرٌ مَلَكُوا اسْتِطَاعَةَ الِامْتِنَاعِ مِنْهُ دُونَكَ فَكَافَيْتَهُمْ، أَوْ لَمْ يَكُنْ سَبَبُهُ بِيَدِكَ فَجَازَيْتَهُمْ بَلْ مَلَكْتَ يَا إِلَهِي أَمْرَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكُوا عِبَادَتَكَ، وَ أَعْدَدْتَ ثَوَابَهُمْ قَبْلَ أَنْ يُفِيضُوا فِي طَاعَتِكَ، وَ ذَلِكَ أَنَّ سُنَّتَكَ الْإِفْضَالُ، وَ عَادَتَكَ الْإِحْسَانُ، وَ سَبِيلَكَ الْعَفْوُ 8) فَكُلُّ الْبَرِيَّةِ مُعْتَرِفَةٌ بِأَنَّكَ غَيْرُ ظَالِمٍ لِمَنْ عَاقَبْتَ، وَ شَاهِدَةٌ بِأَنَّكَ مُتَفَضَّلٌ عَلَى مَنْ عَافَيْتَ، وَ كُلٌّ مُقِرٌّ عَلَى نَفْسِهِ بِالتَّقْصِيرِ عَمَّا اسْتَوْجَبْتَ فَلَوْ لَا أَنَّ الشَّيْطَانَ يَخْتَدِعُهُمْ عَنْ طَاعَتِكَ مَا عَصَاكَ عَاصٍ، وَ لَوْ لَا أَنَّهُ صَوَّرَ لَهُمُ الْبَاطِلَ فِي مِثَالِ الْحَقِّ مَا ضَلَّ عَنْ طَرِيقِكَ ضَالٌّ فَسُبْحَانَكَ مَا أَبْيَنَ كَرَمَكَ فِي مُعَامَلَةِ مَنْ أَطَاعَكَ أَوْ عَصَاكَ تَشْكُرُ لِلْمُطِيعِ مَا أَنْتَ تَوَلَّيْتَهُ لَهُ، وَ تُمْلِي لِلْعَاصِي فِيمَا تَمْلِكُ مُعَاجَلَتَهُ فِيهِ. أَعْطَيْتَ كُلًّا مِنْهُمَا مَا لَمْ يَجِبْ لَهُ، وَ تَفَضَّلْتَ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بِمَا يَقْصُرُ عَمَلُهُ عَنْهُ. وَ لَوْ كَافَأْتَ الْمُطِيعَ عَلَى مَا أَنْتَ تَوَلَّيْتَهُ لَأَوْشَكَ أَنْ يَفْقِدَ ثَوَابَكَ، وَ أَنْ تَزُولَ عَنْهُ نِعْمَتُكَ، وَ لَكِنَّكَ بِكَرَمِكَ جَازَيْتَهُ عَلَى الْمُدَّةِ الْقَصِيرَةِ الْفَانِيَةِ بِالْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ الْخَالِدَةِ، وَ عَلَى الْغَايَةِ الْقَرِيبَةِ الزَّائِلَةِ بِالْغَايَةِ الْمَدِيدَةِ الْبَاقِيَةِ. ثُمَّ لَمْ تَسُمْهُ الْقِصَاصَ فِيمَا أَكَلَ مِنْ رِزْقِكَ الَّذِي يَقْوَى بِهِ عَلَى طَاعَتِكَ، وَ لَمْ تَحْمِلْهُ عَلَى الْمُنَاقَشَاتِ فِي الْآلَاتِ الَّتِي تَسَبَّبَ بِاسْتِعْمَالِهَا إِلَى مَغْفِرَتِكَ، وَ لَوْ فَعَلْتَ ذَلِكَ بِهِ لَذَهَبَ بِجَمِيعِ مَا كَدَحَ لَهُ وَ جُمْلَةِ مَا سَعَى فِيهِ جَزَاءً لِلصُّغْرَى مِنْ أَيَادِيكَ وَ مِنَنِكَ، وَ لَبَقِيَ رَهِيناً بَيْنَ يَدَيْكَ بِسَائِرِ نِعَمِكَ، فَمَتَى كَانَ يَسْتَحِقُّ شَيْئاً مِنْ ثَوَابِكَ لَا مَتَى هَذَا يَا إِلَهِي حَالُ مَنْ أَطَاعَكَ، وَ سَبِيلُ مَنْ تَعَبَّدَ لَكَ، فَأَمَّا الْعَاصِي أَمْرَكَ وَ الْمُوَاقِعُ نَهْيَكَ فَلَمْ تُعَاجِلْهُ بِنَقِمَتِكَ لِكَيْ يَسْتَبْدِلَ بِحَالِهِ فِي مَعْصِيَتِكَ حَالَ الْإِنَابَةِ إِلَى طَاعَتِكَ، وَ لَقَدْ كَانَ يَسْتَحِقُّ فِي أَوَّلِ مَا هَمَّ بِعِصْيَانِكَ كُلَّ مَا أَعْدَدْتَ لِجَمِيعِ خَلْقِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ. فَجَمِيعُ مَا أَخَّرْتَ عَنْهُ مِنَ الْعَذَابِ وَ أَبْطَأْتَ بِهِ عَلَيْهِ مِنْ سَطَوَاتِ النَّقِمَةِ وَ الْعِقَابِ تَرْكٌ مِنْ حَقِّكَ، وَ رِضًى بِدُونِ وَاجِبِكَ 16) فَمَنْ أَكْرَمُ يَا إِلَهِي مِنْكَ، وَ مَنْ أَشْقَى مِمَّنْ هَلَكَ عَلَيْكَ لَا مَنْ فَتَبَارَكْتَ أَنْ تُوصَفَ إِلَّا بِالْإِحْسَانِ، وَ كَرُمْتَ أَنْ يُخَافَ مِنْكَ إِلَّا الْعَدْلُ، لَا يُخْشَى جَوْرُكَ عَلَى مَنْ عَصَاكَ، وَ لَا يُخَافُ إِغْفَالُكَ ثَوَابَ مَنْ أَرْضَاكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ هَبْ لِي أَمَلِي، وَ زِدْنِي مِنْ هُدَاكَ مَا أَصِلُ بِهِ إِلَى التَّوْفِيقِ فِي عَمَلِي، إِنَّكَ مَنَّانٌ كَرِيمٌ.

رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جشن عروسی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
خدمات برش لیز
میز و صندلی تالاری
لیپوماتیک
تجهیزات تالار پارس
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
تومور اربیت ، علائم ، درمان و جراحی آن ها
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
روغن خراطین
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
تحلیل آماری

لینک های مفید
تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.