تاريخ : | | نویسنده : khushe

ترجمه فارسی نهج البلاغه آفريدگار توانا
از خطبه‏هاي آن حضرت عليه‏السلام است (در حمد و ثناي خدايتعالي): سپاس سزاوار خداوند است که بي‏ديده شدن (به چشم به آثار و علامات) شناخته شده است، و بدون بردن رنج (و آلت و ابزار، آفريدگان را) آفريننده است، به قدرت و توانائي خود موجودات را آفريده، و به بزرگي و برتري از گردنکشان اطاعت و بندگي طلبيد (زيرا هر بزرگي در پيشگاه او بي‏مقدار است، پس امر به خضوع و فروتني فرمود) و با بخشش خويش بر بزرگان سرور و مهتر است، و او است خداوندي که آفريده‏هايش را در دنيا جا داد، و (طبق حکمت و مهرباني) پيغمبرانش را (براي راهنمائي پي در پي) به سوي جن و انس فرستاد تا براي ايشان پرده (ناداني و گمراهي) دنيا را بردارند، و از بديها و سختيهاي آن آنان را بترسانند (آگاه سازند) و براي آنها از (بيوفائي) آن مثلها بزنند (سرگذشتها بيان کنند تا از فريفتگي برهند) و آنان را به نواقص آن بينا گردانند، و در حين غفلت و بيخبري ايشان (به زيان معصيت و نافرماني) بياورند سخني که به آن عبرت گيرند (متنبه گردند) از تغيير حالات مانند تندرستي و خوشي و بيماري و گرفتاري، و (کسب از راه) حلال و حرام آن، و بهشت و ارجمندي که براي پيروان و دوزخ و خواري که براي گناهکاران آماده فرموده است. خدا را سپاس ميگزارم در حاليکه به او رو آورده‏ام سپاسي که آفريدگانش را به آن امر فرموده، و هر چيزي را مقدار و اندازه‏اي و هر اندازه‏اي را مدتي و هر مدتي را نامه و نوشته‏اي مقرر نموده (که تغيير و تبديل در آن راه ندارد).
قسمتي از اين خطبه است در وصف قرآن (و اندرز به مردم): قرآن امر کننده (به معروف و) تهي کننده (از منکر) است (خداوند در آن مردم را به طاعات امر و از معاصي نهي فرموده) و (بر حسب ظاهر) خاموش است (زيرا جز حروفي بيش نيست، و در واقع) گويا (است، زيرا همه اخبار و امر و نهي الهي در آن است) و حجت و برهان خدا است بر بندگانش که از ايشان بر (عمل به) آن پيمان گرفت، و آنها را در گرو آن قرار داد (پس از عذاب رهائي نيست مگر به متابعت و پيروي از آن) نور آن را تمام گردانيد (راه سعادت و نيکبختي و شقاوت و بدبختي را تا قيامت در آن نشان داد) و دين خود (اسلام) را به سبب آن کامل گردانيد، و پيغمبر خود، صلي الله عليه و اله، را در حالي قبض روح فرمود که از تبليغ احکام قرآن به مردم که موجب هدايت و رستگاري است فراغت يافته بود، پس خدا را به عظمت و بزرگي ياد کنيد چنانکه بزرگواري خود را (در قرآن کريم) ياد کرده، زيرا حکمي از (احکام) دين خود را بر شما پنهان نگذاشت، و رها نکرد پسند يا ناپسندي را مگر آنکه نشاني آشکار و علامتي هويدا (در کتاب و سنت) براي آن قرار داد تا باز دارد از آن (چه پسنديده نيست) و امر نمايد به آن (چه مورد پسند است) پس خوشنودي و خواست او و خشم و نهيش در آينده (با گذشته) يکسان است (احکام او تا قيامت تغيير نميپذيرد، بلکه هميشه حکم هر مسئله همان است که در زمان رسول خدا در قرآن و سنت بيان شده است، و اين جمله دليل بر صحت و درستي مذهب اهل صواب از مخطئه است که قائل هستند به اينکه خداوند سبحان را در هر مسئله‏اي يک حکم معين است و مجتهدي که به استنباط آن را بدست آورده صواب کار است، و آنکه در استنباط خويش کوشش نموده و حکم واقعي را نيافته خطاء کرده، ولي زياني متوجه او نميگردد، بر خلاف اهل خطاء از مصوبه که قائل هستند به اينکه خدايتعالي را در هر مسئله‏اي طبق آرا گوناگون مجتهدين احکام مختلفه‏اي است).
و بدانيد خداوند هرگز رضايت نخواهد داد براي شما به چيزي که بر پيشينيان شما از آن به خشم آمده، و هرگز بر شما خشمگين نميشود به چيزيکه بر پيشينيان شما به آن رضايت داده (آنچه در زمان رسول خدا حرام بوده بر شما و آيندگان حرام است، و آنچه واجب بوده واجب، زيرا شرع محمد صلي الله عليه و اله تا قيامت مستمر است و حکم او بر يک نفر حکم بر همگان است، پس حکم هر مسئله‏اي به طوري است که روز اول تعيين گشته و در کتاب و سنت بيان شده و نسبت به هيچ زمان و به هيچکس تغييرپذير نبوده، و جائز نيست کسي طبق راي و اجتهاد خود آن را تبديل نمايد که اگر چنين کرد در دين بدعت نهاده است، لذا ميفرمايد:) و جز اين نيست که (بايد) در راه آشکار سير نموده و به تکرار گفتار مردان پيش از خودتان سخن گوئيد (بايستي در راه پيشينيان قدم نهاده و به رويه ايشان رفتار نمائيد نه اينکه از پيش خود سخني گفته راهي پوئيد) بتحقيق خداوند تحصيل روزي زندگانيتان را براي شما ضمانت ميکند (شما را از غم و اندوه روزي ميرهاند، چنانکه در س 51 ي 22 ميفرمايد: و في السماء رزقکم و ما توعدون ي 23 فو رب السماء و الارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون يعني در آسمان است روزي شما و آنچه که وعده داده ميشويد، پس سوگند به پروردگار آسمان و زمين که آن راست و درست است مانند آنکه شما سخن ميگوئيد يعني چنانکه در گفتن شما شک و ترديدي نيست در راستي و درستي آنچه بيان شد نيز شک و ترديدي نميباشد) و شما را بر شکر و سپاس ترغيب فرموده و بر شما واجب نموده که به زبانها به ياد او باشيد (چنانکه در قرآن کريم س 2 ي 152 ميفرمايد: فاذکروني اذکرکم اشکروا لي و لاتکفرون يعني ياد من باشيد تا شما را ياد کنم و شکر نعمت من بجا آورده کفران ننمائيد) و شما را به تقوي و پرهيزکاري سفارش نموده (چنانکه در قرآن کريم س 4 ي 131 ميفرمايد: و لقد وصينا الذين اوتوا الکتاب من قبلکم و اياکم ان اتقوا الله و ان تکفرو فان لله ما في السموات و ما في الارض و کان الله غنيا حميدا يعني کساني که پيش از شما داراي کتاب بودند مانند يهود و نصاري و شما را سفارش نموديم که از خدا بترسيد و اگر کافر شويد، پس براي خدا است آنچه در آسمانها و زمين است، و خدا بي‏نياز و ستوده است. پس امر به تقوي براي رستگاري شما است وگرنه خدا به عبادت و پرهيز شما نيازمند نيست) و آن را آخرين مرتبه رضا و خوشنودي خود قرار داده، و از بندگانش خواسته است (که از معاصي پرهيز نموده از او بترسند، و به طاعت بکوشند) پس بترسيد از خداوندي که شما در برابر نظر او هستيد، و موهاي پيشاني و خفت و خيز و نشست و برخاست شما در دست او است (غالب و توانا است که آنچه درباره شما اراده فرمايد فوري انجام پذيرد) اگر (راز خويش را) پنهان کنيد و با کس نگوئيد، ميداند (و خوب را پاداش و بد را کيفر ميدهد) و اگر آشکار نمائيد، مينويسد (يعني) نگهبانان گرامي (فرشتگاني) را بر شما واداشته که (گفتار و کردارتان را مينويسند، و) حقي از قلم نمي‏اندازند (بطوري مواظب هستند که عمل خير هر چند کوچک باشد چون از شخص صادر گردد از قلمشان نمي‏افتد) و بيجا و ناکرده را نمينويسند، و بدانيد هر که تقوي پيشه گرفته از خدا بترسد حقتعالي راه بيرون شدن از فتنه و تباهيها و روشنائي از تاريکيها (ي ناداني و گمراهي) را به او نشان ميدهد، و در آنچه آرزو داشته (بهشت) جاودان نگاهش ميدارد، و او را نزد خود در منزل گرامي در سرائيکه براي (دوستداران) خويش اختيار فرموده وارد نمايد، سايه آن سرا عرش و روشنائي آن خوشنودي خدا است، و زيارت کنندگان آن فرشتگان و دوستان آن پيغمبران او ميباشند. پس (با عبادت خالق و خدمت به خلق) به سوي آخرت بشتابيد و بر مرگها (بيماريهاي موجب مرگ) پيشي گيريد (پيش از مرگ توشه برداشته کاري کنيد که خدا و رسول راضي و خوشنود باشند) زيرا نزديک است که آرزوي مردم قطع شده و مرگ آنان را دريابد، و باب توبه و بازگشت برايشان بسته شود (و در غصه و اندوه بمانند) پس (ناگهان) شما شبي به صبح مي‏آوريد که مانند پيشينيان خود که بازگشت (به دنيا) را درخواست مينمودند ميباشيد (تا زنده هستيد به چاره کار خويش پرداخته توشه راه برداريد، نه مانند گذشتگان که از گناهان خويش پشيمان شده بازگشت به دنيا را درخواست مينمايند، وقتي که پشيماني‏شان سود ندارد، و درخواستشان پذيرفته نميشود، چنانکه در قرآن کريم س 6 ي 27 ميفرمايد: و لو تري اذ وقفوا علي النار فقالوا يا ليتنا نرد و لانکذب بايات ربنا و نکون من المومنين ي 27 بل بدالهم ما کانوا يخفون من قبل و لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و انهم لکاذبون يعني اگر گناهکاران را که بر آتش واميدارند ببيني، ميگويند: اي کاش ما را به دنيا برگردانند که آيات پروردگارمان را تکذيب نکرده از جمله مومنين و گروندگان باشيم، راست نميگويند، بلکه اين اقرار از جهت آن است که براي ايشان هويدا گشت آنچه پيش از اين پنهان بود، و اگر برگردند دوباره آنچه که از آن نهي شده‏اند بجا آورند و ايشان دروغ ميگويند. و در س 23 ي 99 ميفرمايد: حتي اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون ي 100 لعلي اعمل صالحا فيما ترکت، کلا انها کلمه هو قائلها و من ورائهم برزخ الي يوم يبعثون يعني به کردار زشت ميکوشند تا مرگ يکي از ايشان را دريابد، آنگاه از روي پشيماني ميگويد: پروردگارا مرا به دنيا بازگردان شايد در آنچه از دست دادم عمل شايسته بجا آورم، دريغا که او را بازگردانند، زيرا درخواست بازگشت سخني است که از روي گرفتاري ميگويد، و از پس ايشان تا روز برانگيختن براي حساب قبر مانع بازگشت خواهد بود) و شما در دنيا که جاي ماندنتان نيست مسافر و رهگذريد، شما را به کوچ کردن از آن اعلام و به توشه برداشتن از آن امر فرموده‏اند (پس بشتابيد و توشه راه برداريد و از خدا و رسول پيروي کنيد تا سرگردان نمانيد) و بدانيد اين پوست نازک (بدن شما) را شکيبائي بر آتش نيست، پس (از ابتلاي به آن) به خودتان رحم کنيد که شما خود را در دنيا به مصيبتها و سختيها آزموده‏ايد (نتوانسته‏ايد بر کوچکترين ناکاميهاي آن شکيبا باشيد) آيا ديده‏ايد يکي از خودتان که چگونه ناله و اظهار درد ميکند از خاري که به بدن او فرو رود، و از لغزيدني که او را خونين کند، و از ريگ گرم (بيابان) که او را بسوزاند، پس چه حالتي خواهد داشت هر گاه بين دو تاوه از آتش باشد در حاليکه همخوابه سنگ سوزان و همنشين شيطان گردد؟! (چنانکه در قرآن کريم س 66 ي 6 ميفرمايد: يا ايها الذين امنوا قوا انفسکم و اهليکم نارا و قودها الناس و الحجاره عليها ملائکه غلاظ شداد لايعصون الله ما امرهم و يفعلون ما يومرون يعني اي آنانکه گرويده‏ايد خود را به ترک معاصي و فرزندانتان را با اندرز نگاه داريد از آتشي که هيزم و افزوزنده آن مردم و سنگهائي است که آنها را تراشيده بت قرار داده ميپرستند و بر آن آتش فرشتگاني هستند درشت سخن سخت که به آنچه خداوند آنها را امر فرموده نافرماني نميکنند، و آنچه که مامورند بجا مي‏آورند. و در س 43 ي 36 ميفرمايد: و من يعش عن ذکر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين يعني هر که خود را از ياد خداي مهربان کور دارد شيطاني را همنشين او قرار ميدهيم) آيا ميدانيد که مالک دوزخ هر گاه بر آتش خشم کند از خشم او آتش (به جوش و خروش آمده) بعضي بعضي را ميمالاند (به روي هم قرار ميگيرد) و هر گاه آن را زجر کند (بر آن بانگ زند) شکيبائي از دست داده ناله‏کنان در ميان درهاي دوزخ بر اثر زجر او برجهد؟!
اي پير سالخوردي که ناتواني پيري دامن‏گيرش شده چگونه خواهي بود زمانيکه طوقهاي آتش به استخوانهاي گردنها چسبيده شود و غل و زنجيرها بچسبد تا گوشتهاي بازوها را بخورد؟! (اگر بر اثر معاصي به اين عذاب و سختيها گرفتار شوي چه ميکني) پس اي گروه بندگان از خدا بترسيد از خدا بترسيد در حاليکه در تندرستي پيش از بيماري (رسيدن مرگ) و در فراخي و آسايش (دنيا) پيش از تنگي و سختي (قبر) آسوده هستيد (ميتوانيد رضاء و خوشنودي خدا و رسول را بدست آورده از گرفتاري بعد از مرگ رهائي يابيد) پس در آزاد کردن گردنهاي خودتان (از آتش دوزخ) بکوشيد پيش از آنکه آن گردنها در گرو برود (رهائي ممکن نباشد) چشمهاي خود را بيدار نگاهداريد (شب زنده‏دار باشيد) و شکمهاتان را لاغر سازيد (روزه بگيريد) و قدمهاتان را بکار بريد (در کار خير قدم نهيد) و اموالتان را (در راه خدا) ببخشيد، و اندامتان را فداي جانهاتان نمائيد در اين کار بخل نورزيد (بدنها را که به زودي فاني گشته زير خاک ميپوسد در راه عبادت و بندگي و جهاد با دشمنان دين بکار بريد تا از عذاب هميشگي برهيد و در بهشت جاويد بسر بريد) که خداوند سبحان (در قرآن کريم س 42 ي 7) فرموده: ان تنصروا الله ينصرکم و يثبت اقدامکم يعني اگر خدا را ياري کنيد (اطاعت و بندگي نمائيد) خدا شما را ياري خواهد نمود و در لغزش قدمهاتان را استوار ميگرداند (از سختي و گرفتاري نجات ميدهد) و (در س 57 ي 11) فرموده: من ذاالذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له و له اجر کريم يعني کيست که به خدا وام دهد (در اطاعت و بندگي او) وام دادن نيکوئي (بدون ريا و خودنمائي) که خدا آن را برايش چندين برابر گرداند و براي او است مزدي شايسته، پس از راه ذلت و خواري از شما ياري نخواسته و به جهت کمي مال و نيازمندي وام نطلبيده، از شما ياري خواسته در صورتي که او را است لشگرهاي آسمانها و زمين و (بر همگان) غالب و دانا است، و از شما وام طلبيده در حاليکه او را است خزينه‏هاي آسمان و زمين و بي‏نياز و ستوده شده است، و ياري خواستن و وام طلبيدن او براي آن است که خواسته شما را بيازمايد که کدام يک عمل نيکو بيشتر بجا مي‏آوريد، پس بکوشيد به کارهاي نيکو تا با همسايگان خدا (نيکوکاران) در سراي او (بهشت) باشيد که خدا پيغمبرانش را با آنان آشنا گردانيد، و فرشتگان را امر فرمود به ديدن آنها روند و هميشه گوشهاشان را محفوظ داشته از اينکه آواز آتش را بشنوند (تا مبادا افسرده شوند، چنانکه در قرآن کريم س 21 ي 101 ميفرمايد: ان الذين سبقت لهم منا الحسني اولئک عنها مبعدون ي 102 لايسمعون حسيسها و هم فيما اشتهت انفسهم خالدون يعني آنانکه پيشي گرفتند براي ايشان از جانب ما پاداش نيکوئي است، آنها را از آتش دوزخ دور مينمايند که آواز آن را نميشنوند و آنها در آنچه آرزو داشتند جاويدان باشند) و اندام آنان را نگاهداشت از دريافت سختي و رنج (در قرآن کريم س 57 ي 21 ميفرمايد:) ذلک فضل الله يوتيه من يشاء و الله ذوالفضل العظيم يعني اين چنين جود و بخشش احسان خدا است که به هر که بخواهد داده ميشود و خداوند صاحب احسان بزرگ است. ميگويم آنچه ميشنويد و از خدا براي خود و شما (در توفيق بجا آوردن عمل نيکو و پيروي نکردن از نفس اماره شيطان) ياري ميخواهم که (ياري خواستن از) او ما را کافي است، و نيکو وکيلي است (براي واگذاشتن کارها به او). متن عربی نهج البلاغه وَ مِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ، الْخالِقِ مِنْ غَيْرِ ‏مَنصَبَةٍ، خَلَقَ الْخَلائِقَ بِقُدْرَتِهِ، وَ اسْتَعْبَدَ الْأَرْبابَ بِعِزَّتِهِ، وَ سادَ الْعُظَماءَ بِجُودِهِ وَ هُوَ الَّذِى أَسْکَنَ الدُّنْيا خَلْقَهُ، وَ بَعَثَ إِلَى الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ رُسُلَهُ، لِيَکْشِفُوا لَهُمْ عَنْ غِطائِها، وَ لِيُحَذِّرُوهُم مِنْ ضَرَّائِها، وَ لِيَضْرِبُوا لَهُمْ ‏أَمْثالَها وَ لِيُبَصِّرُوهُمْ عُيُوبَها وَ ‏لِيَهْجُمُوا ‏عَلَيْهِمْ‏ ‏بِمُعْتَبَرٍ مِنْ ‏تَصَرُّفِ‏ ‏مَصاحِّها وَ أَسْقامِها، وَ ‏حَلالِها ‏وَ ‏حَرامِها، وَ ما أَعَدَّ اللَّهُ سُبْحانَهُ لِلْمُطِيعِينَ مِنْهُمْ وَ الْعُصاةِ مِنْ جَنَّةٍ وَ نارٍ وَ کَرامَةٍ وَ هَوانٍ. أَحْمَدُهُ إِلى نَفْسِهِ کَمَا ‏اسْتَحْمَدَ إِلى خَلْقِهِ، ‏جَعَلَ‏ لِکُلِّ شَىْ‏ءٍ قَدْراً، وَ لِکُلِّ قَدْرٍ أَجَلًا، وَ لِکُلِّ أَجَلٍ کِتاباً.
مِنْها فِى ذِکْرِ الْقُرانِ: فَالْقُرانُ امِرٌ زاجِرٌ، وَ صامِتٌ ناطِقٌ، حُجَّةُ اللَّهِ عَلى خَلْقِهِ، أَخَذَ ‏عَلَيْهِمْ‏ ‏مِيثاقَهُمْ‏، وَ ‏ارْتَهَنَ‏ ‏‏عَلْيهِمْ‏‏ ‏‏أَنْفُسَهُمْ‏‏، أَتَمَّ نُورَهُ، وَ ‏أَکْمَلَ‏ بِهِ دِينَهُ، وَ قَبَضَ نَبِيَّهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ، وَ قَدْ فَرَغَ إِلَى الْخَلْقِ مِنْ أَحْکامِ الْهُدى بِهِ، فَعَظَّمُوا مِنْهُ سُبْحانَهُ ما عَظَّمَ مِنْ نَفْسِهِ، فَإِنَّهُ لَمْ يُخْفِ عَنْکُمْ شَيْئاً مِنْ دِيْنِهِ، وَ لَمْ يَتْرُکْ شَيْئاً رَضِيَهُ أَوْ کَرِهَهُ إِلّا وَ جَعَلَ لَهُ عَلَماً بادِياً، وَ ايَةً مُحْکَمَةً تَزْجُرُ عَنْهُ أَوْ تَدْعُو إِلَيْهِ، فَرِضاهُ فِيما بَقِىَ واحِدٌ، وَ سَخَطُهُ فِيما بَقِىَ واِحدٌ.
وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَرْضى عَنْکُمْ بِشَىْ‏ءٍ سَخِطَهُ عَلى مَنْ کانَ قَبْلَکُمْ، وَ لَنْ يَسْخَطَ عَلَيْکُمْ بِشَىْ‏ءٍ رَضِيَهُ مِمَّنْ کانَ قَبْلَکُمْ، وَ إِنَّما تَسِيرُونَ فِى أَثَرٍ بَيِّنٍ، وَ تَتَکَلَّمُونَ بِرَجْعِ قَوْلٍ قَدْ قالَهُ الرِّجالُ مِنْ قَبْلِکُمْ، قَدْ کَفاکُم مَؤُونَةَ دُنْياکُمْ، وَ حَثَّکُمْ عَلَى الشُّکْرِ، وَ افْتَرَضَ مِنْ أَلْسِنَتِکُمُ الذِّکْرَ. وَ أَوْصاکُمْ بِالتَّقْوى، وَ جَعَلَها مُنْتَهى رِضاهُ وَ حاجَتَهُ مِنْ خَلْقِهِ. فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى أَنْتُمْ ‏بِعَيْنِهِ‏، وَ نَواصِيکُمْ بِيَدِهِ، وَ تَقَلُّبُکُمْ فِى قَبْضَتِهِ، إِنْ أَسْرَرْتُمْ عَلِمَهُ، وَ إِنْ أَعْلَنْتُمْ کَتَبَهُ، قَدْ وَکَّلَ ‏بِذلِکَ‏ حَفَظَةً کِراماً، لا يُسْقِطُونَ حَقّاً، وَ لا يُثْبِتُونَ باطِلًا. وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ ‏مَنْ‏ ‏يَتَّقِ‏ ‏اللَّهَ‏ ‏يَجْعَلْ‏ ‏لَهُ‏ ‏مَخْرَجاً مِنَ الْفِتَنِ، وَ نُوراً مِنَ الظُّلَمِ، وَ يُخَلِّدْهُ فِيمَا اشْتَهَتْ نَفْسُهُ، وَ يُنزِلْهُ ‏مَنْزِلَ‏ الْکَرامَةِ عِنْدَهُ فِى دارٍ اصْطَنَعَها لِنَفْسِهِ: ظِلُّها عَرْشُهُ، وَ نُورُها بَهْجَتُهُ، وَ زُوَّارُها مَلائِکَتُهُ، وَ رُفَقاؤُها رُسُلُهُ، فَبادِرُوا الْمَعادَ، وَ سابِقُوا الاجالَ. فَإِنَّ النّاسَ يُوشِکُ أَنْ يَنقَطِعَ بِهِمُ الْأَمَلُ، وَ ‏يَرْهَقَهُمُ‏ ‏الْأَجَلُ‏، وَ يُسَدَّ عَنْهُمْ بابُ التَّوْبَةِ، فَقَدْ أَصْبَحْتُمْ فِى مِثْلِ ما سَأَلَ إِلَيْهِ ‏الرَّجْعَةَ مَنْ کانَ قَبْلَکُمْ، وَ أَنْتُمْ بَنُو سَبِيلٍ عَلى سَفَرٍ مِنْ دارٍ لَيْسَتْ بِدارِکُمْ، وَ قَدْ أُوذِنْتُمْ مِنْها بِالْاِرْتِحالِ وَ أُمِرْتُمْ فِيها بِالزّادِ. وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ لِهذَا الْجِلْدِ الرَّقِيقِ صَبْرٌ عَلَى النَّارِ، فَارْحَمُوا نُفُوسَکُمْ فَإِنَّکُمْ قَدْ جَرَّبْتُموها فِى مَصائِبِ الدُّنْيا. أَفَرَأَيْتُمْ جَزَعَ أَحَدِکُم مِنَ الشَّوْکَةِ تُصِيبُهُ، وَ الْعَثْرَةِ تُدْمِيهِ، وَ الرَّمْضاءِ تُحْرِقُهُ؟ فَکَيْفَ إِذا کانَ بَيْنَ طابَقَيْنِ مِنْ نارٍ ضَجِيعَ حَجَرٍ وَ قَرِينَ شَيْطانٍ أَعَلِمْتُمْ أَنَّ ‏مالِکاً إِذا غَضِبَ عَلَى النَّارِ حَطَمَ بَعْضُها بَعْضاً لِغَضَبِهِ، وَ إِذا زَجَرَها تَوَثَّبَتْ بَيْنَ أَبْوابِها جَزَعاً مِنْ زَجْرَتِهِ؟!
أَيُّهَا ‏الْيَفَنُ‏ الْکَبِيرُ الَّذِى قَدْ ‏لَهَزَهُ‏ ‏الْقَتِيرُ! کَيْفَ أَنتَ إِذَا الْتَحَمَتْ أَطْواقُ النّارِ بِعِظامِ الْأَعْناق، وَ ‏نَشِبَتِ‏ ‏الْجَوامِعُ‏ حَتّى أَکَلَتْ لُحُومَ السَّواعِدِ فَاللَّهَ اللَّهَ، مَعْشَرَ الْعِبادِ، وَ أَنْتُمْ سالِمُونَ فِى الصِّحَّةِ قَبْلَ السُّقْمِ، وَ فِى الْفُسْحَةِ قَبْلَ الضِّيْق، فَاسْعَوْا فِى فَکاکِ رِقابِکُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ ‏تُغْلَقَ‏ ‏رَهائِنُها، أَسْهِرُوا عُيُونَکُمْ، وَ أَضْمِرُوا بُطُونَکُمْ، وَ اسْتَعْمِلُوا أَقْدامَکُمْ، وَ أَنْفِقُوا أَمْوالَکُمْ، وَ خُذُوا مِنْ أَجْسادِکُمْ ‏تَجُودُوا بِها عَلى أَنْفُسِکُمْ وَ لا تَبْخَلُوا بِها عَنْها، فَقَدْ قالَ اللَّهُ سُبْحانَهُ: ‏إِنْ‏ ‏تَنْصُرُوا ‏اللَّهَ‏ ‏يَنْصُرْکُمْ‏ ‏وَ، ‏يُثَبِّتْ‏ ‏أَقْدامَکُمْ‏ وَ قالَ تَعالى: ‏مَنْ‏ ‏ذَا ‏الَّذِى‏ ‏يُقْرِضُ‏ ‏اللَّه‏ ‏قَرْضاً ‏حَسَناً ‏فَيُضاعِفَهُ‏ ‏لَهُ‏ ‏و ‏لَهُ‏ ‏أَجْرٌ ‏کَرِيمٌ‏ فَلَمْ يَسْتَنْصِرْکُم مِنْ ذُلٍّ، وَ لَمْ يَسْتَقْرِضْکُم مِنْ قُلٍّ، اسْتَنصَرَکُمْ وَ لَهُ ‏جُنُودُ ‏السَّمواتِ‏ ‏وَ ‏الْاَرْضِ‏ ‏وَ ‏هُوَ ‏الْعَزِيزُ ‏الْحَکِيمُ‏، وَ اسْتَقْرَضَکُمْ وَ ‏لَه‏ ‏خَزائِنُ‏ ‏السَّمَواتِ‏ َ‏و ‏الْأَرْضِ‏ ‏وَهُوَ ‏الْغَنِىّ‏ ‏الْحَمِيدُ، ‏وَ ‏إِنَّما ‏أَرادَ أَنْ ‏‏يَبْلُوَکُمْ‏‏ ‏أَيُّکُمْ‏ ‏أَحْسَنُ‏ ‏عَمَلًا. فَبادِرُوا بِأَعْمالِکُمْ تَکُونُوا مَعَ جِيرانِ اللَّهِ فِى دارِهِ، رافَقَ بِهِمْ رُسُلَهُ، وَ أَزارَهُمْ مَلائِکَتَهُ، وَ أکْرَمَ أَسْماعَهُمْ ‏أَنْ‏ ‏تَسْمَعَ‏ ‏حَسِيسَ‏ نارٍ أَبَداً، وَ صانَ أَجْسادَهُمْ أَنْ تَلْقى ‏لُغُوباً وَ ‏نَصَباً ‏ذلِکَ‏ ‏فَضْلُ‏ ‏اللّهِ‏ ‏يُؤْتِيهِ‏ ‏مَن‏ ‏يَشاءُ ،وَ ‏اللَّهُ‏ ‏ذُو ‏الْفَضْلِ‏ ‏الْعَظِيمِ‏. أَقُولُ ما تَسْمَعُونَ، وَ اللَّهُ الْمُسْتَعانُ عَلى نَفْسِى وَ أَنفُسِکُمْ، وَ هُوَ ‏حَسْبُنا وَ نِعْمَ الْوَکيلُ.

رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جشن عروسی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
خدمات برش لیز
میز و صندلی تالاری
لیپوماتیک
تجهیزات تالار پارس
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
تومور اربیت ، علائم ، درمان و جراحی آن ها
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
روغن خراطین
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
تحلیل آماری

لینک های مفید
تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.